คณาจารย์ MBA

เรียนต่อปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA./บธ.ม) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ผศ.ดร.จักรพันธ์ กิตตินรรัตน์

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ผศ.ดร. จุฑาทิพย์ พหลภาคย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รศ.ดร. ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เลื่อนซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูล

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ / สาขาวิชา / วิชาเอก

สถาบัน / มหาลัยที่จบ

1.

นายจักรพันธ์ กิตตินรรัตน์*


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)

ปร.ด. การพัฒนาการบริหารบริหารธุรกิจ (การตลาด)

ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)

.


มหาวิทยาลัยปทุมธานี

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.

นางจุฑาทิพย์ พหลภาคย์*

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

(สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)

ค.ด. (การอุดมศึกษา) 

บธ.ม. (บริหารการตลาด)

ค.บ. (การประถมศึกษา)

ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

3.

นางณัฐนันท์ วิริยะวิทย์*

รองศาสตราจารย์

(สาขาวิชานิเทศศาสตร์)

บธ.ด. การตลาด

นศ.ม. นิเทศศาสตร์พัฒนาการ

นศ.บ. สื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.

นางสุบัน บัวขาว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

(สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)

บธ.ด. (การจัดการธุรกิจ)

บธ.ม. (ระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการ)

บธ.บ. (การบัญชี)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มหาวิทยาลัยสยาม

 วิทยาลัยภาคกลาง

5.

นายเกรียงไกร โพธิ์มณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

(สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)

ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

บธ.ม. การจัดการทั่วไป

บธ.บ. การตลาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต

6.

นางสาวขวัญมิ่งคำประเสริฐ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

(สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)

Ph.D.(Development Administration)

M.B.A. (International Program)

บช.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1)

National Institute of Development Administration

Bangkok University

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

7.

นางสาวสุภาพร พรหมฤาษี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

(สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)

บธ.ด. (การตลาด)

นศ.ม. (การสื่อสารการตลาด)

นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

8.

นางนิษฐา   หรุ่นเกษม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์(สาขาวิชานิเทศศาสตร์)

นศ.ด. (นิเทศศาสตร์)

นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)

ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9.

นายคฑาวุฒิ สังฆมาศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

(สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)

บธ.ด. (การจัดการทั่วไป)

บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)

ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)

บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

10.

นายวรวิทย์ ประสิทธิ์ผล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

(สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)

D.B.A. (International Marketing)

M.B.A. (Finance and Management Information System)

น.บ.(นิติศาสตร์)

บช.บ. (การเงินการธนาคาร)

Alliant International University, U.S.A.

National University, U.S.A.

 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

11.

นายไพโรจน์ บุตรชีวัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

(สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)

บธ.ด.(การบริหารธุรกิจ)

บธ.ม.(การจัดการ)

สท.ม.(เทคโนโลยีสื่อสังคม)

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป

-ระบบสารสนเทศ)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

12.

นางสาวปวีณา ปรีชญากุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

13.

นายกฤษณ์ชาคริตส ณ วัฒนประเสริฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

(สาขาวิชาเทคโนโลยี

การจัดการ)


Ph.D. (Industrial Engineering Management)

บธ.ม.(การตลาดระหว่างประเทศ)

M.A. (Public Communication)

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

University of Gorakhpur, India.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 University of Technology Sydney, Australia.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

14.

นายอังคาร คะชาวังศรี

อาจารย์


บธ.ด.(การตลาด)

บธ.ม. (การบริหารการปฏิบัติการ)

บธ.ม.(การตลาด)

 นศ.ม. (การสื่อสารเชิงกลยุทธ์)

บธ.ม. (การจัดการ)

บธ.บ. (การตลาด)

มหาวิทยาลัยรังสิต

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ